Business cancellation policy /REFUND POLICY:
No reimbursement of any funds will be provided, there are no exceptions.
Please be certain that you want us to execute your subscription before
paying any funds.


นโยบายการยกเลิก /การคืนเงิน:
ทางบริษัท เดอะไลบรารี่เลิร์น จํากัด ไม่มีนโยบายในการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้
ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นก่อนที่ท่านจะทําการชําระเงินใดๆ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณต้องการเข้าร่วมการสมัครสมาชิก