บูชิโด วิถีนักรบซามูไร

รายละเอียด

ปรัชญาและวิถีปฏิบัติซามูไรที่ยึดหลักเกียรติยศอย่างทระนง “บูชิโด วิถีนักรบซามูไร” เป็นปรัชญาและวิถึปฏิบัติของซามูไรที่ยึดถือ และสอนสั่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ ได้รับการปลูกฝังติดต่อกัน มานับร้อยปีในชนชั้นนักรบ โดยยึดหลักเกียรติยศ ความกล้าหาญ และ ความจงรักภักดี บูชิโด มีจุดกำเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเซน คำสอนของขงจื้อ และศรัทธาในลัทธิชินโต ซึ่งมีหลักสำคัญ 7 ประการคือ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ความเมตตากรุณา ความนับถือซึ่งกันและกัน ความซื่อตรง ความมีเกียรติ ความจงรักภักดี หลักของบูชิโดนั้นจะสอนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จงรักภักดีต่อ เจ้าผู้ครองเมือง มีความสมถะ อ่อนน้อม รักศักดิ์ศรีและไม่หวั่นเกรงต่อ ความตาย ธรรมเนียมเหล่านี้ได้หล่อหลอมและปฏิบัติกันมาในหมู่คนญี่ปุ่น จนอยู่ในสายเลือดอย่างไม่มีวันเหือดหาย

ราคา 250 บาท

OUR BOOKS

(ภาษาอังกฤษ) The Book of Five Rings : A Classic Text on the Japanese Way of the Sword

ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก

Thick Face, Black Heart ศาสตร์หน้าหนาใจดำ

(ภาษาอังกฤษ) Make your bed

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

พลังแห่งการตั้งคำถาม

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration